Дейност

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
2 Протокол жребий - 04.01.2024 pdf
3 ЗАПОВЕД № 22 от 01.02.2024 - Определяне на размер на средностатистически бюджети за игрални, документални и анимационни филми pdf
4 ЗАПОВЕД №26 от 06.02.2024 - Промяна дата заседание НХКДК pdf
5 ЗАПОВЕД № 31 от 09.02.2024 - Изменение и допълнение на т.IIIот Заповед № 321 от 17.11.2024 г. Определяне размер на финансовите средства pdf
6 ЗАПОВЕД № 34 от 09.02.2024 - Назначаване съставите на комисиите НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
7 ЗАПОВЕД № 47 от 28.02.2024 - Смяна на член НХКИК pdf
8 ЗАПОВЕД № 78 от 26.03.2024 - Смяна членове НХКИК pdf

1-ва извънредна сесия по чл. 31

1 ЗАПОВЕД № 45 от 27.02.2024 - Определяне проекти за реализация- - международни копродукции, протокол № 1 от 26.02.2024 на НХКДК pdf
2 ЗАПОВЕД № 46 от 27.02.2024 - не допуснати проекти за реализация- - международни копродукции, протокол № 1 от 26.02.2024 на НХКДК pdf
3 Протокол № 1 от 26.02.2024 pdf
4 Обобщени оценъчни карти pdf

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
2 Заповед № 4 от 05.01.2023 провеждане процедура по теглене на жребий pdf
3 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИЙ комисии филми - 07.02.2023 pdf
4 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
5 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
6 ЗАПОВЕД № 47 от 02.03.2023 - Назначаване комисии за НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
7 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 - редовни кънкурсни сесии и финансови средства и лимити pdf
8 ЗАПОВЕД № 57 от 22.03.2023 - Промяна в състава на комисия НХКИК pdf
9 ЗАПОВЕД № 71 от 06.04.2023 - Промяна в състава на комисия НХКДК pdf
10 ЗАПОВЕД № 75 от 19.04.2023 - Промяна в състава на комисия НХКДК pdf
11 ЗАПОВЕД № 104 от 16.05.2023 - Промяна дата заседание НХКИК за 1 сесия pdf
12 ЗАПОВЕД №128 от дата 05.06.2023 - Промяна дата заседание НХКДК pdf
13 ПРОТОКОЛ ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ - НХКИК, НХКДК, НХКАК pdf
14 ЗАПОВЕД № 202 от 29.08.2023 - Назначаване състав комисии НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
15 ЗАПОВЕД № 229 от 02.10.2023 - Изменение заповед 47 от 02.03.2023 г. смяна на член на НХКДК pdf
16 ЗАПОВЕД № 287 от 30.10.2023 - Допускане предварително изпълнение на заповеди № 263 от 25.10.2023, 264 от 25.10.2023 и № 265 от 25.10.2023 pdf
17 ЗАПОВЕД № 298 от 03.11.2023 - Дати за провеждане на жребии за формиране на консултативно - експертните органи към ИА НФЦ за 2024 г. pdf
18 ЗАПОВЕД № 321 от 17.11.2023 - Определяне дати и условия за провеждане на сесии в ИА НФЦ за 2024 г. pdf
19 ЗАПОВЕД № 341 от 05.12.2023 - Утвърждаване на списък на фестивали клас А и Б за 2024 г. pdf

1-ва извънредна сесия по чл. 31

1 Списък с допуснати проекти 1 сесия МК pdf
2 ЗАПОВЕД № 76 от 20.04.2023 - Определяне за реализация на документален филм за държавно финансово подпомагане, Игрището на Путин, прод. Агитпроп pdf
3 ПРОТОКОЛ №1 pdf
4 ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА pdf

1-ва редовна сесия

1 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ПРОЕКТИ pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ПРОЕКТИ НИСКО ФИНАНСИРАНЕ pdf
3 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ПРОЕКТИ ДЕБЮТИ pdf
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ПРОЕКТИ СЦЕНАРИИ pdf
5 ПРОТОКОЛ № 2 от 28.04.2023 pdf
6 ЗАПОВЕД № 90 02.05.2023 - Определяне финансиране на документални ПРОЕКТИ pdf
7 ЗАПОВЕД № 91 02.05.2023 - Определяне финансиране на документални ПРОЕКТИ С НИСКО ФИНАНСИРАНЕ pdf
8 ЗАПОВЕД № 92 02.05.2023 - Определяне финансиране на документални ДЕБЮТИ pdf
9 ЗАПОВЕД № 93 02.05.2023 - Определяне финансиране на документални СЦЕНАРИИ pdf
10 ЗАПОВЕД № 94 02.05.2023 - Недопускане за финансиране на документални проекти pdf

2-ра извънредна сесия по чл. 31

1 ПРОТОКОЛ № 3 от 19.06.2023 pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ КОПРОДУКЦИИ 2 СЕСИЯ pdf
3 ЗАПОВЕД № 154 от 19.06.2023 - Определяне на финансиране проекти за международни копродукции документално кино, протокол № 3 от 19.06.2023 на НХКДК pdf

3-та извънредна сесия по чл. 31

1 ЗАПОВЕД №218 от 13.09.2023 - Определяне на проект за реализация след сесия по чл.31 НХКДК pdf
2 ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА pdf
3 ПРОТОКОЛ №4 pdf

4-та извънредна сесия

1 Списък с допуснати проекти 4 сесия МК pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ МК. pdf
3 ПРОТОКОЛ №6 pdf
4 ЗАПОВЕД № 286 от 30.10.2023 - Определяне проекти за реализация на документалин филм - МК, протокол № 6 от 27.10.2023, НХКДК pdf

2-ра редовна сесия

1 Списък на проекти за производство и написване на сценарий за документален филм, за разглеждане на втора конкурсна сесия за 2023 г. на НХК pdf
2 ЗАПОВЕД № 267 от 27.10.2023 pdf
3 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ doc
4 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТИ НИСКО ФИНАНСИРАНЕ doc
5 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ДЕБЮТИ doc
6 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - СЦЕНАРИЙ doc
7 ПРОТОКОЛ №5 doc
8 ЗАПОВЕД № 281 от 30.10.2023 - Определяне проекти за реализация на документалин филм, протокол № 5 от 26.10.2023, НХКДК pdf
9 ЗАПОВЕД № 282 от 30.10.2023 - Определяне проекти за реализация на документалин филм - ниско финансиране, протокол № 5 от 26.10.2023, НХКДК pdf
10 ЗАПОВЕД № 283 от 30.10.2023 - Определяне проекти за реализация на документалин филм - дебют, протокол № 5 от 26.10.2023, НХКДК pdf
11 ЗАПОВЕД № 284 от 30.10.2023 - Определяне проекти за реализация на документалин филм - идеи, протокол № 5 от 26.10.2023, НХКДК pdf
12 ЗАПОВЕД № 285 от 30.10.2023 - Недопуснати проекти за реализация на документалин филм, протокол № 5 от 26.10.2023, НХКДК pdf

конкурсни сесии

1 Заповед №37 от 11.02.2022 Спиране действието на Заповед №129-от-10.12.2021 до приемане на държавен бюджет 2022 pdf
2 Заповед №47 от 04.03.2022 г. - Назначаване състави на НХК pdf
3 ЗАПОВЕД № 67 от 23.03.2022 - ПРОМЯНА ЧЛЕНОВЕ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
4 ЗАПОВЕД № 76 от 31.03.2022 г. - Конкурсни сесии 2022 г. pdf
5 ЗАПОВЕД № 77 от 04.04.2022 - Извънредна сесия НХК по чл. 30а pdf
6 ЗАПОВЕД № 114 от 26.04.2022 - Изменение и допълване на Заповед № 76 от 31.03.2022, раздел IV - Размер на финансовите средства pdf
7 ЗАПОВЕД № 119 от 28.04.2022 - Поправка в заповед № 114 от 26.04.2022, раздел IV, т. 4 - Размер на финансовите средства pdf
8 ЗАПОВЕД №268 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЙ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА КОМИСИИ КЪМ ИА НФЦ pdf
9 ПРОТОКОЛ 30.08.2022 pdf
10 ЗАПОВЕД № 275 - ОПРЕДЕЛЯНЕ ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б pdf
11 ЗАПОВЕД № 273 от 05.09.2022 - Изменение на заповед № 76 от 31.03.2022 относно промяна дата на заседание НХКИК, НХКДК pdf
12 ЗАПОВЕД № 290 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповед № 77 от 15.10.2022 г. - вписване и допълнение на имена в Регистъра на експерти по глава 6 pdf
13 ЗАПОВЕД № 293 от 21.09.2022 - Отмяна на Заповед № 268 от 25.08.2022 г. и Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 г. pdf
14 ЗАПОВЕД № 294 от 21.09.2022 - Изменение и допълнение на Заповеди 129 от 10.12.2021, изменена със заповед 37 от 11.02.2022, № 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022, 119 от 28.04.2022, раздел IV, т. 1, т.2, т.3, т.4 и т pdf
15 ЗАПОВЕД № 298 от 28.09.2022 - Изменение заповед № 47 от 04.03.2022, Заповед № 67 от 23.03.2022 - Смяна на член на НХКДК pdf
16 ПРОТОКОЛ ЖРЕБИИ - НХКИК, НХКДК, НХКАК pdf
17 ЗАПОВЕД № 323 от 17.10.2022 - Изменя и допълва Заповеди № 129 от 10.12.2022, 37 от 11.02.2022, 76 от 31.03.2022, 114 от 26.04.2022 и 294 от 21.09.2022, раздел IV, т.3 pdf
18 ЗАПОВЕД № 336 от 24.10.2022 - Назначаване членове на комисии- НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
19 ЗАПОВЕД № 377 от 11.11.2022 - Смяна дати на заседание на НХКИК - редовна сесия и по чл. 31 pdf
20 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf

1-ва извънредна сесия по чл. 31

1 Списък с допуснати проекти МК 1 НХКИК pdf
2 ЗАПОВЕД № 91 от 08.04.2022 - Определяне проекти за реализация на документален филм МК, решение протокол НХКДК № 1 от 07.04.2022 pdf
3 Протокол №1 от заседание 07.04.2022 - документални копродукции pdf
4 Обобщени оценъчни карти - документални копродукции pdf
5 ЗАПОВЕД № 104 от 18.04.2022 - Определяне за финансиране проекти за реализация на игрален филм МК pdf
6 ЗАПОВЕД № 105 от 18.04.2022 - Недопуснати за финансиране проекти за реализация на игрален филм МК pdf
7 Протокол №1 от заседание 15.04.2022 - игрални копродукции pdf
8 Обобщени оценъчни карти - игрални копродукции pdf

1-ва редовна сесия

1 Списък на проекти за производство и написване на сценарий за документален филм за разглеждане на първа конкурсна сесия за 2022 г. на НХК pdf
2 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ДОКУМЕНТАЛЕН СЦЕНАРИЙ pdf
3 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ДОКУМЕНТАЛЕН ПРОЕКТ pdf
4 ОБОЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ДОКУМЕНТАЛЕН ДЕБЮТ pdf
5 ПРОТОКОЛ № 2 pdf
6 ЗАПОВЕД № 201 от 27.06.2022 - Определяне държавно финансиране за реализация на документален филм, НХКДК протокол 2 от 23.06.2022 pdf
7 ЗАПОВЕД № 202 от 27.06.2022 - Определяне държавно финансиране за реализация на документален филм - дебют, НХКДК протокол 2 от 23.06.2022 pdf
8 ЗАПОВЕД № 203 от 27.06.2022 - Определяне държавно финансиране за реализация на документален филм - идея, НХКДК протокол 2 от 23.06.2022 pdf
9 ЗАПОВЕД № 204 от 27.06.2022 - Не допускам държавно финансиране за реализация на документален филм, НХКДК протокол 2 от 23.06.2022 pdf
10 Списък с допуснати проекти 2-ра сесия pdf

2-ра извънредна сесия по чл. 31

1 Обобщени оценъчни карти pdf
2 Протокол №3 pdf
3 ЗАПОВЕД № 205 от 27.06.2022 - Определяне държавно финансиране за реализация на документален филм - МК, НХКДК протокол 3 от 24.06.2022 pdf

3-та извънредна сесия по чл. 31

1 ЗАПОВЕД № 281 от 19.09.2022 - Недопускане за финансиране международна копродукция Анама - протокол НХКДК 4 от 12.09.2022 pdf

2-ра редовна сесия

1 ЗАПОВЕД № 353 от 02.11.2022 - Определяне финансиране на документални филми , решение НХКДК ,протокол 5 от01.11.2022 doc
2 ЗАПОВЕД № 354 от 02.11.2022 - Определяне финансиране на документални филми - дебют, решение НХКДК ,протокол 5 от 01.11.2022 doc
3 ЗАПОВЕД № 355 от 02.11.2022 - Определяне финансиране на документални филми - идеи, решение НХКДК ,протокол 5 от 01.11.2022 doc
4 ЗАПОВЕД № 356 от 02.11.2022 - Не допускане за финансиране на документални филми, решение НХКДК ,протокол 5 от 01.11.2022 pdf
5 ПРОТОКОЛ № 5 doc
6 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - СЦЕНАРИЙ doc
7 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ПРОЕКТ doc
8 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ - ДЕБЮТ doc

4-та извънредна сесия по чл. 31

1 ЗАПОВЕД № 357 от 02.11.2022 - Определяне на финансиране на документални филми межд. копродукция, протокол № 6 от 02.11.2022 НХКДК pdf
2 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ pdf
3 ПРОТОКОЛ № 6 pdf

конкурсни сесии

1 ЗАПОВЕД № 11 от 15.01.2021 г. - определяне на сесии за 2021 г. pdf
2 ЗАПОВЕД № 18 от 05.02.2021 г. - извънредна конкурсна сесия документално кино pdf
3 ЗАПОВЕД № 19 - СРЕДНОСТАТИСТИЧЕСКИ БЮДЖЕТ pdf
4 ЗАПОВЕД № 24 pdf
5 ЗАПОВЕД № 25 pdf
6 ЗАПОВЕД № 62 - УДЪЛЖАВАНЕ НА СЕСИИ doc
7 ЗАПОВЕД № 63 doc
8 ЗАПОВЕД № 69 - СПИСЪК С ФЕСТИВАЛИ КАТЕГОРИЯ А и Б + pdf
9 ЗАПОВЕД № 72 - РЕГИСТЪР С ЕКСПЕРТИ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗФИ pdf
10 ЗАПОВЕД № 74 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТИТЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ИА НФЦ pdf
11 ЗАПОВЕД № 76 - ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДАТИТЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЕСИИ И НА ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ pdf
12 ЗАПОВЕД № 77 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА ЗАПОВЕД № 72 pdf
13 ЗАПОВЕД № 82 - СЪСТАВИ НА НХК pdf
14 ЗАПОВЕД № 83 - ОПРЕДЕЛЯЩА ДАТАТА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА ФИНАНСОВАТА КОМИСИЯ КЪМ ИА НФЦ pdf
15 ЗАПОВЕД № 84 - ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЪРВИ И ВТОРИ СЪСТАВ НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ pdf
16 ЗАПОВЕД № 85 - СМЯНА НА ЧЛЕН НХКИК pdf
17 ЗАПОВЕД № 87 - СЕСИЯ ЗА КОПРОДУКЦИИ С БНТ И ИЗВЪНРЕДНА КОМИСИЯ pdf
18 ЗАПОВЕД № 88 - ИЗМЕНЯЩА И ДОПЪЛВАЩА СЪСТАВА НА НХК ПО ИГРАЛНО И ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
19 ЗАПОВЕД № 93 - Изменение на Заповед № 84 от 03.11.2021 - НАЗНАЧАВАНЕ НА НОВ ЧЛЕН ЗА СЪСТАВА НА ФИНАНСОВА КОМИСИЯ - ПЪРВИ СЪСТАВ pdf
20 ЗАПОВЕД № 95 - НОВА ДАТА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА НХКИК ЗА 2021 г. pdf
21 ЗАПОВЕД № 96 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ НАД 70 МИН pdf
22 ЗАПОВЕД № 97 ОТ 23.11.2021 НХКАК ПРОЕКТИ ДО 15 МИН pdf
23 ЗАПОВЕД № 101 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ pdf
24 ЗАПОВЕД № 102 ОТ 29.11.2021 Г. ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ДЕБЮТ pdf
25 ЗАПОВЕД № 103 ОТ 29.1.2021 Г. - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО РАЗВИТИЕ НА СЦЕНАРИЙ pdf
26 ЗАПОВЕД №104 ОТ 29.11.2021 - НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
27 ЗАПОВЕД № 106 - СМЯНА ДАТА ЗАСЕДАНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ pdf
28 ЗАПОВЕД № 110 - КОПРОДУКЦИИ АНИМАЦИЯ pdf
29 ЗАПОВЕД № 111 - КОПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
30 ЗАПОВЕД № 112 - КОПРОДУКЦИИ ИГРАЛНО КИНО pdf
31 ЗАПОВЕД № 119 - СМЯНА НА ЧЛЕН НА НХКДК pdf
32 ЗАПОВЕД № 120 - НОВИ ДАТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НХКИК, НХКДК и НХКАК pdf
33 ЗАПОВЕД № 122 - Анимация до 15 мин. потвърждение pdf
34 ЗАПОВЕД № 123 - Анимация дебют - потвърждение pdf
35 ЗАПОВЕД № 124 - Документално кино преразглеждане pdf
36 ЗАПОВЕД № 125 - Документално кино - дебют pdf
37 ЗАПОВЕД № 126 - Документално кино - идея потвърждение pdf
38 ЗАПОВЕД № 127 - Анимация международни копродукции pdf
39 ЗАПОВЕД № 128 - Документално кино международни копродукции pdf
40 ЗАПОВЕД № 129 - Дати и условия за провеждане на сесии за 2022 г. pdf

1-ва редовна сесия

1 Списък с допуснати проекти НХКДК 1-ва редовна сесия doc
2 ЗАПОВЕД № 43 от 08.04.2021 - одобрени проекти НХКДК pdf
3 ЗАПОВЕД № 44 от 08.04.2021 - одобрени проекти - дебют НХКДК pdf
4 ЗАПОВЕД № 45 ОТ 08.04.2021 - одобрени проекти - идеи НХКДК pdf
5 ЗАПОВЕД № 46 от 08.04.2021 - Недопуснати проекти НХКДК pdf
6 Протокол № 2 pdf
7 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
8 Обобщени оценъчни карти - идеи pdf
9 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
10 ЗАПОВЕД № 124 - документално кино преразглеждане pdf
11 ЗАПОВЕД № 125 - документално кино - дебют pdf
12 ЗАПОВЕД № 126 - документално кино - идея потвърждение pdf
13 Протокол № 7 pdf

1-ва сесия по чл. 31

1 Списък с допуснати проекти НХКДК МК 1 doc
2 Протокол № 1 pdf
3 Обобщена оценъчна карта pdf
4 Заповед № 35 pdf
5 ЗАПОВЕД № 128 - документално кино международни копродукции pdf
6 Протокол № 8 pdf

2-ра сесия по чл. 31

1 Списък с допуснати проекти 2021 МК 2 doc
2 ЗАПОВЕД 51 от 26.05.2021 - отмяна на сесии до определяне на нови дати pdf

2-ра редовна сесия

1 ЗАПОВЕД № 101 от 29.11.2021 г. документални филми pdf
2 Допуснати проекти - Документално кино (обновено) pdf
3 ЗАПОВЕД № 102 от 29.11.2021 документални филми дебют pdf
4 ЗАПОВЕД № 103 от 29.11.2021 г- документално кино развитие на сценарий pdf
5 ЗАПОВЕД №104 от 29.11.2021 - недопуснати проекти документално кино pdf
6 ПРОТОКОЛ - № 3 НХКДК 2-РА СЕСИЯ 2021 pdf
7 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ДЕБЮТ 2-РА СЕСИЯ pdf
8 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ПРОЕКТ 2-РА СЕСИЯ pdf
9 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ СЦЕНАРИЙ 2-РА СЕСИЯ pdf

извънредна сесия по чл. 30 БДЖ

1 ЗАПОВЕД № 107 - ДОКУМЕНТАЛНО КИНО ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ БДЖ pdf
2 ДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - ЧЛ. 30А pdf
3 ЗАПОВЕД №108 - НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ БДЖ pdf
4 ПРОТОКОЛ № 6 НХКДК ЧЛ. 30а БДЖ pdf
5 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ЧЛ. 30а БДЖ СЕСИЯ pdf

2-ра и 3-та сесия, 4-та сесия по чл. 31

1 ДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - 2-РА И 3-ТА КОНКУРСНА СЕСИЯ 2021 pdf
2 ДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ - 4-ТА КОНКУРСНА СЕСИЯ 2021 pdf
3 ЗАПОВЕД № 111 - КОПРОДУКЦИИ ДОКУМЕНТАЛНО КИНО pdf
4 ПРОТОКОЛ № 4 - НХКДК 2-3 СЕСИЯ МК 2021 pdf
5 ПРОТОКОЛ № 5 - НХКДК 4 СЕСИЯ МК 2021 pdf
6 ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ПРОЕКТИ 2-3 СЕСИЯ МK pdf
7 ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ПРОЕКТИ 4 СЕСИЯ МK pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 8 - Обявяване на конкурсни сесии за 2020 година pdf
2 Заповед № 24 - Изменение и допълнение на Заповед № 8 pdf
3 Заповед № 26 pdf
4 Заповед № 36 - Художествена комисия pdf
5 Заповед № 40 - Изменение и допълнение на Заповед № 24 pdf
6 Заповед № 41/30.04.2020 г. - изменение на Заповед № 36/10.04.2020 г pdf
7 Заповед № 42/30.04.2020 г. - изменение и допълнение на Заповед № 8/17.01.2020 г. и Заповед № 24/16.03.2020 г. pdf
8 Заповед № 53 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
9 Заповед № 57 - Изменение на дата за провеждане на сесия по чл.31 ЗФИ pdf
10 Заповед № 111 от 03.09.2020 г. - Изменение Заповед 36 от 10.04.2020 pdf
11 Заповед № 112 - ИЗМЕНЕНИЕ ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИЯ ПО ЧЛ.31 pdf
12 Зaповед № 150 от 16.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
13 ЗАПОВЕД №153 от 25.11.2020 - Промяна дата НХКИК по чл. 31 от ЗФИ pdf
14 ЗАПОВЕД № 154 от 26.11.2020 - Промяна дата НХКДК по чл. 31 от ЗФИ doc

1-ва редовна сесия

1 Заповед № 58 от 21.05.2020 г. - одобрени проекти НХКДК pdf
2 Заповед № 59 от 21.05.2020 г. - одобрени проекти - дебют НХКДК pdf
3 Заповед № 60 от 21.05.2020 г. - одобрени проекти - идеи НХКДК pdf
4 Заповед № 61 от 21.05.2020 г. - недопуснати проекти НХКДК pdf
5 НХКДК Протокол № 2 pdf
6 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
7 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
8 Обобщени оценъчни карти - развитие pdf

2-ра редовна сесия

1 ЗАПОВЕД № 131 от 08.10.2020 - Одобрени проекти НХКДК pdf
2 ЗАПОВЕД № 132 от 08.10.2020 - одобрени проекти - дебют НХКДК pdf
3 ЗАПОВЕД № 133 от 08.10.2020 - Одобрени проекти - идея, НХКДК pdf
4 ЗАПОВЕД № 134 от 08.10.2020 - Недопуснати проекти НХКДК pdf
5 ОБОБЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ И НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИИ НХКДК pdf
6 ОБОЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ДЕБЮТ НХКДК pdf
7 ОБОЩЕНА ОЦЕНЪЧНА КАРТА ЗА ПРОЕКТИ НХКДК pdf
8 ОБОБЩЕНИ ОЦЕНЪЧНИ КАРТИ ЗА ПРОЕКТИ НХКДК doc
9 ПРОТОКОЛ № 4 от 05.10.2020 НХКДК pdf

1-ва сесия по чл. 31

1 Заповед № 43 от 07.05.2020 г. одобрени проекти НХКДК pdf
2 Протокол № 1 от 04.05.2020 pdf
3 Оценъчна карта - Kока-колата на Сталин doc

2-ра сесия по чл. 31

1 Заповед № 91 от 03.07.2020 pdf
2 НХКДК/мк Протокол №3 pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf

4-та сесия по чл. 31

1 ЗАПОВЕД No. 169 от 09.12.2020 г. - филмопроизводство МК pdf
2 Обобщена оценъчна карта - Ирена pdf
3 Протокол № 6 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 09 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2018 pdf
2 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2018 pdf
3 Писма - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
4 Заповед № 21 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
5 Писмо - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
6 Заповед № 22 - промяна в състава на НХК за 2018 pdf
7 Заповед № 92 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2018 и 2-ра конкурсна сесия за 2018 pdf
8 Заповед № 132 - промяна дата на 4-та извънредна конкурсна сесия за 2018 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 1 pdf
5 Заповед № 31 pdf
6 Заповед № 30 pdf
7 Заповед № 29 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 3 pdf
5 Заповед № 128 pdf
6 Заповед № 127 pdf
7 Заповед № 126 pdf
8 Заповед № 125 pdf


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 2 pdf
3 Заповед № 107 pdf


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 133 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 142 - обявяване на конкурсни сесии за 2018 година pdf
2 Заповед № 87 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
3 Заповед № 23 - промяна в състава на НХК за 2017 pdf
4 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2017 pdf
5 Заповед № 79 - техническа промяна средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 PDF
6 Заповед № 03 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2017 pdf
7 Заповед № 88 - промяна дата на 2-ра конкурсна сесия, извънредна конкурсна сесия (по чл. 30а), 3-та извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
8 Заповед № 86 - промяна дата на 3-та извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
9 Заповед № 51 - промяна дата на 2-ра извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
10 Заповед № 40 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (по чл.30а) за 2017 pdf
11 Заповед № 19 - промяна дата на 1-ва извънредна конкурсна сесия за 2017 pdf
12 Заповед № 142 - техническа промяна дата на конкурсна сесия за 2017 pdf
13 Заповед № 141 - обявяване на конкурсни сесии за 2017 година PDF


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 2 pdf
5 Заповед № 33 pdf
6 Заповед № 32 pdf
7 Заповед № 31 pdf
8 Заповед № 30 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 6 pdf
5 Заповед № 103 pdf
6 Заповед № 104 pdf
7 Заповед № 105 pdf
8 Заповед № 106 pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 1 pdf
3 Заповед № 29 pdf


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 56 pdf


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 4 pdf
3 Заповед № 107 pdf


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 7 pdf
3 Заповед № 139 pdf


извънредна сесия по чл. 30а - бележити годишнини

1 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
2 Протокол № 5 pdf
3 Заповед № 108 pdf
4 Заповед № 109 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 98 - промяна в състава на НХК за 2016 pdf
2 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2016 pdf
3 Заповед № 21 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
4 Заповед № 13 - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2016 pdf
5 Заповед № 113 - промяна дата на редовна конкурсна сесия за 2016 pdf
6 Заповед № 30 - промяна дата на редовна конкурсна сесия за 2016 pdf
7 Заповед № 24 - промяна дата на извънредна конкурсна сесия за 2016 pdf
8 Заповед № 265 - обявяване на конкурсни сесии за 2016 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 2 pdf
5 Заповед № 48 pdf
6 Заповед № 47 pdf
7 Заповед № 46 pdf
8 Заповед № 45 pdf


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти - развитие на сценарии и подготовка на проект pdf
2 Обобщени оценъчни карти - дебют pdf
3 Обобщени оценъчни карти - проект pdf
4 Протокол № 4 pdf
5 Заповед № 130 pdf
6 Заповед № 129 pdf
7 Заповед № 128 pdf
8 Заповед № 127 pdf


1-ва извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 1 doc
3 Заповед № 26 pdf


3-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 3 pdf
3 Заповед № 112 pdf


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти - международни копродукции pdf
2 Протокол № 5 pdf
3 Заповед № 156 pdf
4 Заповед № 158 pdf

конкурсни сесии

1 Заповед № 18 - назначаване на НХК за 2015 pdf
2 Заповед № 168 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
3 Заповед № 166 - промяна обявяване на конкурсни сесии - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2015 pdf
4 Заповед № 63 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
5 Заповед № 38 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
6 Заповед № 30 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
7 Заповед № 07 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2015 pdf
8 Заповед № 75 - обявяване на конкурсни сесии за 2015 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
3 Протокол № 1 doc
4 Заповед № 95 pdf
5 Заповед № 62 doc
6 Заповед № 61 doc
7 Заповед № 60 doc
8 Заповед № 59 doc


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
4 Протокол № 4 doc
5 Заповед № 215 pdf
6 Заповед № 214 jpeg
7 Заповед № 213 jpeg
8 Заповед № 212 jpeg
9 Заповед № 211 jpeg
10 Заповед № 210 jpeg
11 Заповед № 209 jpeg
12 Заповед № 208 jpeg


2-ра извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 2 doc
3 Заповед № 83 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 5 doc
3 Заповед № 249 pdf


извънредна сесия - нискобюджетни проекти

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 3 doc
3 Заповед № 150 doc
4 Заповед № 149 doc
5 Заповед № 148 doc

конкурсни сесии

1 Заповед № 19 - назначаване на НХК за 2014 pdf
2 Заповед № 223 - за провеждане на четвърна извънредна конкурсна сесия за 2014 pdf
3 Заповед № 124 - за провеждане на втора конкурсна сесия за 2014 pdf
4 Заповед № 123 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
5 Заповед № 93 - промяна в средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
6 Заповед № 92 - за провеждане на извънредна конкурсна сесия (по чл.30а) за 2014 pdf
7 Заповед № 54 - обявяване на извънредна конкурсна сесия (по чл.30а) за 2014 pdf
8 Заповед № 28 - за провеждане на първа конкурсна сесия за 2014 doc
9 Заповед № 25 - техническа промяна дати на конкурсни сесии за 2014 pdf
10 Заповед № 09 - промяна обявяване на конкурсни сесии - средства за разпределение на конкурсни сесии за 2014 pdf
11 Заповед № 123 - обявяване на конкурсни сесии за 2014 pdf


1-ва сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
4 Протокол № 1 doc
5 Заповед № 48 doc


2-ра сесия

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране развитие на сценарии и подготовка на проект xls
2 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране дебюти xls
3 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
4 Протокол № 3 doc
5 Заповед № 184 doc
6 Заповед № 183 doc
7 Заповед № 182 doc
8 Заповед № 181 doc
9 Заповед № 180 doc
10 Заповед № 179 doc
11 Заповед № 178 doc
12 Заповед № 177 doc
13 Заповед № 176 doc
14 Заповед № 175 doc
15 Заповед № 174 doc
16 Заповед № 173 doc
17 Заповед № 172 doc
18 Заповед № 171 doc
19 Заповед № 170 doc
20 Заповед № 169 doc
21 Заповед № 168 doc
22 Заповед № 167 doc
23 Заповед № 166 doc
24 Заповед № 165 doc
25 Заповед № 164 doc
26 Заповед № 163 doc
27 Заповед № 162 doc
28 Заповед № 161 doc
29 Заповед № 160 doc
30 Заповед № 159 doc
31 Заповед № 158 doc
32 Заповед № 157 doc
33 Заповед № 156 doc
34 Заповед № 155 doc
35 Заповед № 154 doc
36 Заповед № 153 doc
37 Заповед № 152 doc
38 Заповед № 151 doc
39 Заповед № 150 doc
40 Заповед № 149 doc
41 Заповед № 148 doc
42 Заповед № 147 doc
43 Заповед № 146 doc
44 Заповед № 145 doc


4-та извънредна сесия по чл. 31 - международни копродукции

1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 4 doc
3 Заповед № 226 doc


извънредна сесия по чл. 30а - бележити годишнини

1 Заповед № 109 doc
1 Обобщени оценъчни карти на определените за финансиране проекти xls
2 Протокол № 2 doc
3 Заповед № 114 doc
4 Заповед № 113 doc
5 Заповед № 112 doc
6 Заповед № 111 doc
7 Заповед № 110 doc
ONLINE EXCHANGE
Български