Културен тест


Уважаеми колеги, следващото заседание на Националната Комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи към ИА НФЦ ще се проведе на 26.09.2023 г. Документи ще се приемат до 14.00 ч. на 11.09.2023 г.

Dear colleagues, please be informed that the next session of the National Film Projects Evaluation Commission on Rebate on Costs will take place on 26.09.2023. Submission deadline: until 14:00 h on 11.09.2023.
ВАЖНО: При комплектоването на проектите на хартиения вариант, предназначен за ИА НФЦ, следва да съдържа всички описани в заявлението документи, подредени в реда на изписването в същото, заверени (ако е необходимо), придружени с опис, подредени и прикачени трайно в папка/класьор.
Проекти, които не са подредени по описания начин няма да бъдат приемани!


При комплектоване на проектите на електронен носител, всички документи трябва да бъдат сканирани (включително заявленията и декларациите към тях), подредени по реда описани в заявлението и придружени с опис.

ВАЖНО: При кандидатстване по схема по чл. 26., ал. 1, т. 2 от ЗФИ, проекта следва да бъде придружен с попълнени декларации по Приложение № 7 към чл. 42 от ППЗФИ. Може да изтеглите необходимите декларации на линка по долу, които са адаптирани съобразно качеството на заявителя.

Забележка: При попълване на квалификационен тест раздел А, мотивите трябва да се впишат в самия формуляр. Когато някоя от оценките е "0" точки, да се впише цифрата, а не да се оставя празно поле.
1 НОВО - Приложение № 5б чл 42, ал. 1, т. т.6 - Заявление за възстановяване на разходи doc
2 ОБНОВЕНО - Декларации към заявление (Приложение № 7) doc

ВАЖНО: При комплектоването на проектите хартиеният вариант, предназначен за ИА НФЦ, следва да съдържа всички описани в заявлението документи, подредени в реда на изписването в същото, заверени (ако е необходимо), придружени с опис, подредени и прикачени трайно в папка/класьор.
Проекти, които не са подредени по описания начин няма да бъдат приемани!Внимание: Тези насоки не заместват текстове от ЗФИ и ППЗФИ. Те са резултат от двата нормативни акта и имат за цел да информират и улеснят кандидатите при подготвянето на кандидатурите за кандидастване. При въпроси или съмнения моля да се обръщате към водещите документи - ЗФИ и ППЗФИ.

1 Насоки за кандидатстване - Възстановяване на разходи (BG) pdf
2 Guidelines - Cash rebate (ENG) pdf

ONLINE EXCHANGE
Български