Кандидатстване пред комисиите на НФЦ по документално кино

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ
Краен срок за приемане на документи 19.02.2021 01.10.2021 16.10.2021
Обработване на документи 08.03.2021 15.10.2021 29.10.2021
Дата на заседание 05.04.2021 29.10.2021 26.11.2021


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часаЗаконът за филмовата индустрия (ЗФИ) и Правилник за приложението на закона за филмовата индустрия (ППЗФИ), уреждат отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в Част трета от ППЗФИ.

За подпомагане за филмопроизводство може да кандидатства само продуцент, който е вписан в Единния публичен регистър по ЗФИ и няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.

Финансовото подпомагане на филмови проекти за производство на български филми, включително дебютни не може да бъде по-малко от 30 % от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година. Размерът на средствата за държавно подпомагане не трябва да надвишава 50 % от допустимите разходи, а за нискобюджетните филми - 80 % от допустимите разходи, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм. Държавното подпомагане за филмопроизводство се осъществява чрез отпускане на финансови средства след провеждане на конкурс за съответната година.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български