Нормативни актове

Закони, наредби, правилници. Регламенти, конвенции и съобщения.

1 Закон за филмовата индустрия pdf
2 Правилник за прилагане на ЗФИ pdf
3 Устройствен правилник на ИА НФЦ doc
4 Тарифа за таксите, събирани по ЗФИ doc
5 Сравнителна таблица - стари и нови такси xls
6 Наредба N1 за водене на Единния публичен регистър (НОВА) doc
7 Правила за деловодната дейност, работа с документите и дейността на учрежденския архив в ИА НФЦ pdf
8 Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам pdf
9 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на ЕП и СЕ - финансовите правила, приложими за общия бюджет на EC pdf
10 Решение на ЕК за одобряване на схемата за помощ на българската филмова индустрия / 2012 pdf
11 Съобщение на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения / 2013 pdf
12 Закон за държавните помощи doc
13 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи doc
14 Решение на Министерски съвет от 20 юли 2016 г. - разплащания на разпоредители с бюджет по договори. pdf
15 Решение на Министерски съвет от 21 август 2018 г. - разплащания на разпоредители с бюджет по договори. pdf
16 Регламент (ЕС) 651/2014 - за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл.107, 108 от Договора pdf
17 Регламент (ЕС) 2017/1084 - за изменение на Регламент (ЕС) 651/2014 pdf
18 Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1084 - за изменение на Регламент (ЕС) 651/2014 pdf
19 Регламент (ЕС) 2020/972 - за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 doc
20 Регламент (ЕС) 1407/2013 - относно прилагането на чл.107, 108 от Договора към помощта de minimis pdf
21 Поправка на Регламент (ЕС) 1407/2013 - относно прилагането на чл.107, 108 от Договора към помощта de minimis pdf
22 Харта на клиента pdf
23 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ doc
24 Заповед №163 pdf
25 МЕТОДИКА за определяне на средносатистически бюджет съгласно изискванията на чл.4,ал.(1), т.2 от Правилника за приложение на закона за филмовата индустрия 1 pdf
26 Държавен вестник pdf
27 Правила за водене на регистър на експерти по Глава шеста "Б"от ППЗФИ doc
28 Заповед за утвърждаване на правила за водене на регистър на експерти по Глава шеста "Б"от ППЗФИ doc
29 Заповед №69 - Списък с фестивали категория А и Б pdf
30 Списък с фестивали категория А и Б pdf
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български