Нормативни актове

Закони, наредби, правилници. Регламенти, конвенции и съобщения.

1 Закон за филмовата индустрия doc
2 Правилник за прилагане на ЗФИ pdf
3 Методически указания за предоставяне на държавно подпомагане на българската филмова индустрия по схеми на държавна и/или минимална помощ pdf
4 Заповед 148/20.12.2018 - Утвърждава Методически указания pdf
5 Устройствен правилник на ИА НФЦ doc
6 Тарифа за таксите, събирани по ЗФИ doc
7 Наредба N1 за водене на Единния публичен регистър doc
8 Правила за деловодната дейност, работа с документите и дейността на учрежденския архив в ИА НФЦ pdf
9 Европейска конвенция за кинематографична копродукция pdf
10 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на ЕП и СЕ - финансовите правила, приложими за общия бюджет на EC pdf
11 Решение на ЕК за одобряване на схемата за помощ на българската филмова индустрия / 2012 pdf
12 Съобщение на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения / 2013 pdf
13 Закон за държавните помощи doc
14 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи doc
15 Решение на Министерски съвет от 20 юли 2016 г. - разплащания на разпоредители с бюджет по договори. pdf
16 Решение на Министерски съвет от 21 август 2018 г. - разплащания на разпоредители с бюджет по договори. pdf
17 Регламент (ЕС) 651/2014 - за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл.107, 108 от Договора pdf
18 Регламент (ЕС) 2017/1084 - за изменение на Регламент (ЕС) 651/2014 pdf
19 Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1084 - за изменение на Регламент (ЕС) 651/2014 pdf
20 Регламент (ЕС) 1407/2013 - относно прилагането на чл.107, 108 от Договора към помощта de minimis pdf
21 Поправка на Регламент (ЕС) 1407/2013 - относно прилагането на чл.107, 108 от Договора към помощта de minimis pdf
22 Харта на клиента pdf
23 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ doc
24 Заповед №163 pdf
25 МЕТОДИКА за определяне на средносатистически бюджет съгласно изискванията на чл.4,ал.(1), т.2 от Правилника за приложение на закона за филмовата индустрия 1 pdf
26 Държавен вестник pdf
27 Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (последна редакция) Ротердам, 30.1.2017 г. pdf
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български