Нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия

Закони, наредби, правилници. Регламенти, конвенции и съобщения.

1 Закон за филмовата индустрия pdf
2 Правилник за прилагане на ЗФИ pdf
3 Устройствен правилник на ИА НФЦ doc
4 Тарифа за таксите, събирани по ЗФИ doc
5 Сравнителна таблица - стари и нови такси xls
6 Наредба N1 за водене на Единния публичен регистър (НОВА) doc
7 Правила за деловодната дейност, работа с документите и дейността на учрежденския архив в ИА НФЦ pdf
8 Конвенция на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам pdf
9 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на ЕП и СЕ - финансовите правила, приложими за общия бюджет на EC pdf
10 Решение на ЕК за одобряване на схемата за помощ на българската филмова индустрия / 2012 pdf
11 Съобщение на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения / 2013 pdf
12 Закон за държавните помощи doc
13 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи doc
14 Решение на Министерски съвет от 20 юли 2016 г. - разплащания на разпоредители с бюджет по договори. pdf
15 Решение на Министерски съвет от 21 август 2018 г. - разплащания на разпоредители с бюджет по договори. pdf
16 Регламент (ЕС) 651/2014 - за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на чл.107, 108 от Договора pdf
17 Регламент (ЕС) 2017/1084 - за изменение на Регламент (ЕС) 651/2014 pdf
18 Поправка на Регламент (ЕС) 2017/1084 - за изменение на Регламент (ЕС) 651/2014 pdf
19 Регламент (ЕС) 2020/972 - за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 doc
20 Регламент (ЕС) 1407/2013 - относно прилагането на чл.107, 108 от Договора към помощта de minimis pdf
21 Поправка на Регламент (ЕС) 1407/2013 - относно прилагането на чл.107, 108 от Договора към помощта de minimis pdf
22 Харта на клиента pdf
23 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ doc
24 Заповед №163 pdf
25 МЕТОДИКА за определяне на средносатистически бюджет съгласно изискванията на чл.4,ал.(1), т.2 от Правилника за приложение на закона за филмовата индустрия 1 pdf
26 Държавен вестник pdf
27 Правила за водене на регистър на експерти по Глава шеста "Б"от ППЗФИ doc
28 Заповед за утвърждаване на правила за водене на регистър на експерти по Глава шеста "Б"от ППЗФИ doc
29 Заповед №69 - Списък с фестивали категория А и Б pdf
30 Списък с фестивали категория А и Б pdf
31 Заповед № 78 - Методически указания pdf
32 Методически указания за прилагане на разпоредбите, свързани с представянето и отчитането на държавната и/или минимална помощ, предоставени по реда на ЗФИ и ППЗФИ pdf
33 Заповед № 79 - Правила за участието на външни експерти в консултативно-експертните комисии при Изпълнителна агенция Национален филмов център pdf
34 Правила за участието на външни експерти в консултативно-експертните комисии при Изпълнителна агенция Национален филмов център pdf
35 Стандарт за субтитри за глухи pdf
36 ЗАПОВЕД № 207 от 28.06.2022 - Отменя Методически указания, утвърдени със заповед № 78 от 22.10.2021 и Заповед № 183 от 09.06.2022 и Утвърждаване на нови МУ 1 pdf
37 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ - 30.06.2022 pdf
38 ЗАПОВЕД № РД09-550 от 01.08.2022 pdf
39 АПОВЕД № 316 от 10.10.2022 - Допълване на заповеди № 77 от 21.09.2021 и 290 от 21.09.2022 за вписване на експерти, регистрирани по регистър 15 към ИА НФЦ pdf
40 ЗАПОВЕД № 318 от 12.10.2022 - Изменя и допълва Заповеди - № 77 от 21.09.2021, 290 от 21.09.2022 и 316 от 10.10.2022 - Допълване на лица в регистъра на експерти pdf
41 ЗАПОВЕД № 319 от 12.10.2022 - Изменение на Заповед № 144 от 30.12.2021 и Заповед № 291 от 21.09.2022 в точка 10 pdf
42 ЗАПОВЕД № 335 от 24.10.2022 - Отменя заповед № 79 от 26.10.2021 pdf
43 ЗАПОВЕД № 371 от 08.11.2022 - Изменение на Заповед № 128 от 04.05.2022 pdf
44 ЗАПОВЕД № 375 от 10.11.2022 - Вписване и допълване на имена в регистъра на експерти по глава Шест б от ППЗФИ pdf
45 ЗАПОВЕД № 394 от 18.11.2022 - Дати и условия за провеждане на конкурсни сесии 2023 pdf
46 ЗАПОВЕД № 42 от 28.02.2023 - Определяне размерът на средностатистическите бюджети за съответните видове кино pdf
47 ЗАПОВЕД № 43 от 01.03.2023 - Спиране действието на Заповед № 394 от 18.11.2022 г. Определяне нови срокове за подаване на документи pdf
48 ЗАПОВЕД № 49 от 09.03.2023 - Отмяна на заповед № 43 от 01.03.2023 и изменение и допълване на заповед 394 от 18.11.2022 pdf
49 ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ 651 от 23.06.2023 г pdf
ONLINE EXCHANGE
Български