Разпространение

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) и Правилник за приложението на закона за филмовата индустрия (ППЗФИ), уреждат отношенията, свързани с разпространението на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в част трета ППЗФИ.

Държавно подпомагане за разпространение се предоставя за български филми и за филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия, както и за европейски филми.
1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ 3-ТА СЕСИЯ 4-ТА СЕСИЯ 5-А СЕСИЯ 6-А СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи - - - 04.10.2021 - -
Дата на заседание - - - 25.10.2021 - -


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български