Кандидатстване пред Втори състав на Финансова комисия

Важно!!! При кандидатстване по схема по чл. 26., ал. 1, т. 2 от ЗФИ, проекта следва да бъде придружен с попълнени декларации по Приложение № 7 към чл. 42 от ППЗФИ. Може да изтеглите необходимите декларации на линка по долу, които са адаптирани съобразно качеството на заявителя.
ВАЖНО: При комплектоването на проектите на хартиения вариант, предназначен за ИА НФЦ, следва да съдържа всички описани в заявлението документи, подредени в реда на изписването в същото, заверени (ако е необходимо), придружени с опис, подредени и прикачени трайно в папка/класьор.
Проекти, които не са подредени по описания начин няма да бъдат приемани!


При комплектоване на проектите на електронен носител, всички документи трябва да бъдат сканирани (включително заявленията и декларациите към тях), подредени по реда описани в заявлението и придружени с опис.

1 НОВО - Заявление за за одобряване на размера на разходите, които ще подлежат на възстановяване по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за филмовата индустрия doc
2 НОВО - Заявление за сключване на договор doc
3 ОБНОВЕНО - Декларации към заявление (Приложение № 7) doc
ONLINE EXCHANGE
Български