Финансиране

Изпълнителна агенция Национален филмов център финансира проекти в областта на производството, промоцията, разпространението и показа на български филми и на филми, създадени при условията на копродукция с държави, страни по Европейската конвенция за кинематографска копродукция, и с държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия.

Държавното подпомагане на филмовата индустрия за 2020 г. е в размер на 14 700 000 лв.:
1. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ - за финансиране на разпространението на филми;
2. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ - за финансиране на показ на филми;
3. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗФИ - за финансиране на фестивали;
4. не по-малко от 85 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗФИ - за финансиране на производството на филми, от които:
а) до 5 на сто - за филми по чл. 30а;
б) до 10 на сто - за дебютни филми;
в) до 20 на сто - за филми по чл. 28, ал. 1, т. 2, когато има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) урежда отношенията, свързани с производството, промоцията, разпространението и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в Глава пета от ЗФИ и Част трета от ППЗФИ. За кандидатстване на проекти за финансово подпомагане от агенцията се внася такса в размер, определен в тарифа, приета от Министерски съвет: виж тук

Държавното подпомагане се осъществява чрез предоставяне на безвъзмездни финансови средства под формата на две схеми за държавна помощ по чл.26, ал.1, т.1 и2 от ЗФИ, установени и прилагани в съответствие с чл.54 от Регламент (ЕС)№ 651/2014 и под формата на схема за минимална помощ по чл.26, ал.1, т.3 от ЗФИ – за организиране на фестивали и за показ на филми, установена и прилагана в съответствие с Регламент(ЕС)№ 1407/2013, в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му.
На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане, като този процент не може да надвишава 80 на сто от общия бюджет на филма. Националният съвет за кино може ежегодно да предлага минимален процент на разходваните средства, по-висок от 75 на сто. Минималното равнище на производствената дейност на територията на Република България е до 50 на сто от общия производствен бюджет на филма.
Условията и редът за отпускане на средствата за държавно подпомагане по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013. Лицата, получили държавно подпомагане, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред агенцията. Когато плащането е на траншове преди изплащане на последната част лицата, получили държавно подпомагане, представят финансов отчет за извършените разходи, заверен от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.
Възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ се извършва при условията и по реда на Закона за държавните помощи.

Годишни отчети на ИА НФЦ: виж тук
ONLINE EXCHANGE
Български