Регистър – експерти

На сайта на ИА НФЦ вече е качен формуляр за вписване в регистъра с експертите по чл. 15 от ЗФИ. От този регистър ще бъдат определени (чрез жребий) експертите, които да формират националните художествени комисии за игрално, документално и анимационно кино, както и финансовата комисия. Поради това е изключително важно регистърът да бъде попълнен бързо с достатъчен брой експерти – изявени автори и професионалисти в съответната сфера. Това ще позволи максимално скоро да бъдат формирани финансовата комисия и националните художествени комисии.

С цел по-голяма яснота предоставяме указания за попълване на заявленията, които надяваме се ще бъдат полезни за бързото и точно вписване в регистъра.

Електронната форма на заявлението може да бъде попълнена и подадена от следния линк:

https://www.nfc.bg/registar-na-ekspertite/

Формулярът на заявлението може да бъде попълнен и на хартиен носител и подаден в деловодството на ИА НФЦ. Формулярът може да бъде изтеглен оттук:

https://www.nfc.bg/попълване-на-заявление-по-чл-15-от-зфи-в-п/

Независимо от начина, по който ще бъде попълнено и подадено заявлението, следва да се има предвид следното:

Всеки автор/продуцент може да бъде вписан в повече от една позиция (роля) и за повече от един вид проект (игрален филм, документален филм, анимация или сериал), но за целта трябва да отговаря на съответните изисквания и да подаде отделно заявление за всяка роля/вид проект, а именно:

 1. РЕЖИСЬОР 

–всеки режисьор, който има 5 годишен опит и е автор на поне два пълнометражни игрални филма, може да бъде вписан в подраздел „Режисьори на игрални филми” като за целта във формуляра трябва да се попълнят следните полета:

Роля: Режисьор

Вид на проектаИгрален филм

Документи удостоверяващи опит” – прикачат се два договора, сключени във времеви интервал от поне пет години за ангажиране на режисьора за създаването на поне два филма, или друг документ, от който е видно, че режисьорът има 5 годишен опит, както и линк към два пълнометражни игрални филма на режисьора с разпространение/показ или селекция в официална програма на филмов фестивал;

-В случай, че режисьорът има и два пълнометражни документални филма като автор, той би могъл да се впише също и в подраздел „Режисьори на документални филми“; за целта обаче трябва да се попълни ново заявление като се посочи:

Роля:  Режисьор

Вид на проекта: документален филм,

Документи удостоверяващи опит” – освен документите за 5 годишния опит да се прикачи линк към два пълнометражни документални филма с разпространение/показ или селекция в официална програма на филмов фестивал;

-Същият принцип се прилага и ако режисьорът е автор на поне два анимационни филма – попълва се ново заявление, като се посочва:

Роля:  Режисьор

Вид на проекта: анимация

Документи удостоверяващи опит” – два договора, сключени във времеви интервал от поне три години за ангажиране на режисьора за създаването на поне два филма (или друг документ за 3 годишен опит), както и линк към два анимационни филма;

-В случай, че режисьорът има два завършени сериала, в които самостоятелно е режисирал поне 6 епизода от сериал, той би могъл да поиска да бъде вписан също и в подраздел „Режисьори на сериали“; за целта се попълва ново заявление като се посочва:

„Роля”:  Режисьор

Вид на проектасериал

Документи удостоверяващи опит” – освен документите за 5 годишния опит се прикача и линк към два сериала, в които режисьорът самостоятелно е режисирал най-малко 6 епизода от сериал (за което трябва да бъде представено съответно доказателство – ако това не може да се установи от надписите на сериала);

Следователно, ако един режисьор е автор на игрални, документални и анимационни филми и сериали, той би могъл да се впише във всеки от четирите подраздела на регистър „Режисьори”, като за целта трябва да подаде четири отделни заявления, като посочи:

Роля”: режисьор

„Вид на проекта” – съответно игрален филм или документален филм, или анимация, или сериал;

Документи удостоверяващи опит” – според вида на проекта се прикача линк към два филма от съответния вид (игрален или документален или анимационен филм) или два сериала.

Важно! В случай, че освен като режисьор, авторът е участвал в създаването на поне два филма от един и същ вид също и като сценаристпродуцент или оператор (съответно на игрални, документални или анимационни филми или сериали), той би могъл да се впише освен в раздел „Режисьори”, така и в някои от другите раздели: „Продуценти”, „Сценаристи”, „Оператори”, а също и в раздели „Актьори” и „Критици” – ако отговаря на изискванията, като за целта попълва допълнително заявление за всяка роля и всеки вид проект (съгласно инструкциите по-долу).

 1. ПРОДУЦЕНТ

По отношение на вписването на продуцентите в регистъра, се прилага същият принцип като за режисьорите. Всеки продуцент, който е продуцирал поне два пълнометражни игрални и/или два пълнометражни документални филма и/или два анимационни филма и/или два завършени сериала и има 5 годишен опит (за анимацията – 3 годишен опит), той би могъл да се впише в един или повече подраздела на регистър „Продуценти” – „Продуценти на игрални филми“, „Продуценти на документални филми“, „Продуценти на анимационни филми“, „Продуценти на сериали“. За целта продуцентът трябва да подаде четири отделни заявления, като посочи:

Роля: Продуцент

„Вид на проекта” – съответно игрален филм или документален филм, или анимация, или сериал;

Документи удостоверяващи опит” – прикачат се два договора, сключени във времеви интервал от поне пет години (за анимацията – 3 години) за ангажиране на продуцента като физическо лице за създаването на поне два филма, или друг документ, от който е видно, че продуцентът има 5 годишен опит (за анимацията – 3 годишен опит), както и линк според вида на проекта към два филма от съответния вид (игрален или документален филм с разпространение/показ или селекция в официална програма на филмов фестивал или анимационен филм) или два сериала.

Важно! За продуцирани от продуцента се считат само филми/сериали, които продуцентът е продуцирал самостоятелно или е основен продуцент с най-голям дял от финансирането (при ко-продукция). По отношение на продуцентите също важи правилото, че ако са участвали като автори (режисьори, сценаристи, оператори) в създаването на поне два филма от един и същ вид, те биха могли да се впишат освен в раздел „Продуценти”, така и в някои от другите раздели: „Режисьори”, „Сценаристи”, „Оператори”, а също и в раздели „Актьори” и „Критици” – ако отговарят на изискванията, като за целта се попълва допълнително заявление за всяка роля и всеки вид проект.

 1. СЦЕНАРИСТ

По отношение на вписването на сценаристите в регистъра, се прилага същият принцип, описан по-горе. Всеки сценарист, който е участвал в създаването на два пълнометражни игрални и/или два пълнометражни документални филма и/или два анимационни филма и/или два завършени сериала и има 5 годишен опит (а за анимацията – 3 годишен опит), той би могъл да се впише в един или повече подраздела на регистър „Сценаристи” – „Сценаристи на игрални филми“, „Сценаристи на документални филми“, „Сценаристи на анимационни филми“, „Сценаристи на сериали“. За целта сценаристът трябва да подаде четири отделни заявления, като посочи:

Роля: Сценарист

„Вид на проекта” – съответно игрален филм или документален филм, или анимация, или сериал;

Документи удостоверяващи опит” – прикачат се два договора, сключени във времеви интервал от поне пет години (за анимацията – 3 години) за ангажиране на сценариста за създаването на поне два филма, или друг документ, от който е видно, че сценаристът има 5 годишен опит (за анимацията – 3 годишен опит), както и линк според вида на проекта към два филма от съответния вид (игрален или документален филм с разпространение/показ или селекция в официална програма на филмов фестивал или анимационен филм) или два сериала, на които сценаристът е бил главен (основен) сценарист на всички епизоди (за което трябва да бъде представено съответно доказателство – ако това не може да се установи от надписите на сериала).

Важно! По отношение на сценаристите също важи правилото, че ако са участвали като продуценти или автори (режисьори, оператори) в създаването на два филма от един и същ вид, те биха могли  да се впишат освен в раздел „Сценаристи”, така и в някои от другите раздели: „Режисьори”, „Продуценти”, „Оператори”, а също и в раздели „Актьори” и „Критици” – ако отговарят на изискванията, като за целта се попълва допълнително заявление за всяка роля и всеки вид проект.

 1. ОПЕРАТОР

По отношение на вписването на операторите в регистъра, се прилага същият принцип, описан по-горе. Всеки оператор, който е участвал в създаването на два пълнометражни игрални и/или два пълнометражни документални филма и/или два завършени сериала и има 5 годишен опит, той би могъл да се впише в един или повече подраздела на регистър „Оператори” – „Оператори на игрални филми“, „Оператори на документални филми“, „Оператори на сериали“. За целта операторът трябва да подаде три отделни заявления, като посочи:

Роля: Оператор

„Вид на проекта” – съответно игрален филм или документален филм, или сериал;

Документи удостоверяващи опит” – прикачат се два договора, сключени във времеви интервал от поне пет години за ангажиране на оператора за създаването на поне два филма, или друг документ, от който е видно, че операторът има 5 годишен опит, както и линк, според вида на проекта, към два филма от съответния вид (игрален или документален филм с разпространение/показ или селекция в официална програма на филмов фестивалили два сериала, в които операторът е участвал самостоятелно като отговорен оператор в заснемането на най-малко 6 епизода от сериал (за което трябва да бъде представено съответно доказателство – ако това не може да се установи от надписите на сериала).

Важно! По отношение на операторите също важи правилото, че ако са участвали като продуценти или автори (режисьори, сценаристи) в създаването на два филма от един и същ вид, те биха могли  да се впишат освен в раздел „Оператори”, така и в някои от другите раздели: „Режисьори”, „Продуценти”, „Сценаристи”, а също и в раздели „Актьори” и „Критици” – ако отговарят на изискванията, като за целта се попълва допълнително заявление за всяка роля и всеки вид проект.

 1. АКТЬОР

Всеки актьор, който е участвал в поне пет пълнометражни игрални филма или игрални сериала, от които поне три в главни роли, може да бъде вписан в раздел „Актьори” като за целта във формуляра трябва да се попълнят следните полета:

Роля: Актьор

Вид на проектане се отбелязва нищо

Документи удостоверяващи опит” – прикачат се договори или линк към пет пълнометражни игрални филма с участието на актьора, от които поне три – в главни роли;

 1. КИНОКРИТИК

В регистъра може да бъде вписан кинокритик, който през последните 5 години има най-малко 10 публикации в специализирани издания с профил “изкуство” или “култура”. Под “Публикация” се има предвид текст не по-кратък от 2500 думи, изразяващ авторова гледна точка към художествени и/или индустриални факти в областта на аудио-визията, както и теоретико-исторични разсъждения и/или изводи върху тях. Във формуляра трябва да се отбележат следните полета:

Роля: Кинокритик

Вид на проектане се отбелязва нищо

Документи удостоверяващи опит” – прикачат се 10 публикации във вестник, списание, годишник, алманах, сборник или др. издание в областта на изкуството и културата, издавано на хартия или в онлайн форма.

„Списък на специализираните издания с профил “изкуство” или “култура” – изтеглете от тук

 

 1. ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЧИК

Всеки Художник-постановчик, който е участвал в създаването на два анимационни филма и има 3 годишен опит, би могъл да се впише в регистър „Художник-постановчици в анимационното кино”. За целта в заявлението трябва да се посочи:

Роля: Художник-постановчик анимационен филм

Вид на проектане се отбелязва нищо

Документи удостоверяващи опит” – два договора, сключени във времеви интервал от поне три години за ангажиране на Художник-постановчика за създаването на поне два анимационни филма (или друг документ за 3 годишен опит), както и линк към два анимационни филма.

Важно! По отношение на Художник-постановчиците също важи правилото, че ако са участвали като автори (режисьори и др.) в създаването на два филма от един и същ вид, те биха могли  да се впишат освен в раздел „Художник-постановчици”, така и в някои от другите раздели: „Режисьори” и др. – ако отговарят на изискванията, като за целта се попълва допълнително заявление за всяка роля и всеки вид проект.

Що се отнася до изискването за заличаването на личните данни в Творческата биография/продуцентска филмография, следва да се има предвид следното:

Лични данни” е всяка информация, която води до  идентифициране на физическо лице. Съответно в полето „Творческа биография/продуцентска филмография” трябва да бъде веднъж прикачен документ, съдържащ пълната информация и втори път същият документ, но със заличени следните видове лични данни:

 • Рождена дата;
 • ЕГН
 • домашен адрес;
 • имейл адрес
 • номер на личната карта;
 • телефонен номер.

По отношение на служебното попълване на регистъра по чл.15 от ЗФИ от страна на ИА НФЦ и изпратените в тази връзка съобщения до продуцентите, следва да се има предвид следното:

Всеки продуцент, който има спечелен проект в ИА НФЦ през последните 5 години, би следвало да предостави на ИА НФЦ освен изискващата се в заявлението информация за себе си (като физическо лице – продуцент), а така също и за авторите, участвали в спечелилия проект – режисьор, (художник постановчик), оператор, сценарист, както и актьорите с главни роли във филма. Информацията/документите, които трябва да се предоставят са: творческа биографиядокумент за 5 годишен опит и линк към два филма от един и същ вид – игрален, документален, анимационен или сериал – според вида на проекта.

ONLINE EXCHANGE
Български