Национална техническа комисия

ИЗБОР

Националната техническа комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 5 членове, от които:

1. двама експерти по изображение;
2. двама експерти по звук;
3. експерт по кино- и видеотехника.

ЗАДАЧИ

Националната техническа комисия

- оценява техническото качество на завършените филми, получили държавно подпомагане по реда на ЗФИ.
- решава с мотивирано заключение за съответствието на филма с техническите изисквания за изображение, звук, кино- и видеотехника.

КОГА И КАК СЕ ПРЕДСТАВЯ ФИЛМ/СЕРИАЛ ЗА ОЦЕНКА ОТ НАЦИОНАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ


Кога се представя филм за оценка от НТК?

След представяне на всички дължими от продуцента документи и материали по договора му с ИА НФЦ и преди последен транш съгласно договора.

Какви документи и материали са необходими за представяне на филм/сериал пред НТК:

1. Отключено копие DCP на филма, отговарящо на изискванията в съвременните стандартизационни документи за цифрово производство и разпространение на филми, които можете да намерите тук.

2. Попълнена от продуцента техническата спецификация, даваща информация за техническите параметри на носителя. Образец на спецификацията можете да изтеглите от тук.

3. Копие на споразумението по чл. 63, ал. 4 от Закона за авторското право сродните му права /между продуцента и режисьора/ за приет окончателен вариант на филма;

4. Информация за основния творчески състав на готовия филм / сериал;

5. Копие на фактура за платена такса.

Какви такси се заплащат от продуцента за разглеждане на филм/сериал от НТК?

• за игрален, документален и анимационен филм над 60 минути - 470 лв.;
• за игрален, документален и анимационен филм до 60 минути - 300 лв.;
• за сериал от 6 серии - 930 лв.;
• за сериал от 7 до 14 серии - 1300 лв.;


Какви обобщени оценки може да получи филм, гледан от НТК:

„Копието е годно за публични прожекции“. Такава оценка се поставя когато няма забележки или забележките са с незначително влияние върху крайното възприятие за техническото качество на филма;

„Копието е със занижено техническо качество“. Това е оценката, когато има забележки, които оказват влияние върху техническото качество на филма или сериала, но в допустими граници за качествени показатели, указани в техническата спецификацията;

„Копието е неподходящо за публични прожекции“. Това е обобщената оценка когато към качествените показатели има забележки за несъответствия, които не могат да бъдат пренебрегнати.

Какво произтича от обобщената оценка на НТК и какви са санкциите?

Когато за филма/сериала, е поставена оценка:

„Копието е годно за публични прожекции“ - комисията приема, че филмът/сериалът, изпълняват техническите изисквания на договора;

„Копието е със занижено техническо качество“ - комисията приема, че филмът изпълнява частично техническите изисквания на договора, като в този случай Агенцията изплаща до 50 процента от последния транш по договора; в случай че посочените от Националната техническа комисия недостатъци бъдат отстранени, филмът може да бъде представен повторно за нова оценка; при положителна оценка Агенцията изплаща остатъка над 50 процента от последния транш;

„Копието е неподходящо за публични прожекции“- комисията приема, че филмът/сериалът не изпълняват техническите изисквания на договора. В този случай последният транш, предвиден в договора, не се изплаща. Ако посочените от комисията недостатъци бъдат отстранени, филмът/сериалът, може да бъде представен повторно за нова оценка. При положителна оценка Агенцията изплаща последния транш.

При представяне на филм /сериал за повторно гледане, продуцентът заплаща повторно такса за разглеждане на филм от НТК.

Копията, гледани от НТК, независимо от обобщената оценка, не могат да бъдат връщани, тъй като са архив към така поставените оценки. За повторно гледане на филма, продуцентът представя нов DCP носител.

Напомняме, че комисията ще обръща и специално внимание за наличие на анимирано лого на ИА НФЦ в началото на филма/сериала, както и аздължително присъствие на логото във финални надписи (вж. Точка 8 от договора за предоставяне на държавна помощ).
ONLINE EXCHANGE
Български