Представяне на завършен филм пред Национална техническа комисия

Условията и редът за работата на Националната технически комисия са изчерпателно разработени в Глава V на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия.

При попълване от страна на продуцентите на Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2, т. 2 от ППЗФИ, е необходимо да се има предвид, че се отбелязват само техническите параметри, отнасящи се до носителя, който се предлага за експертна оценка пред Националната техническа комисия.

За експертна оценка на филм, при подаване на заявката се заплаща такса, съгласно чл. 3 , т. 6 /нова, в сила от 05.12.2018 г. / от Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ по Закона за филмовата индустрия.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български