Статут

СТАТУТ

НА ФЕСТИВАЛА НА БЪЛГАРСКИЯ ИГРАЛЕН ФИЛМ

“ЗЛАТНА РОЗА”

ВАРНА – 23 – 29 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

 

I.МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Чл.1.Фестивалът “Златна роза” е фестивал за българско игрално кино и се провежда всяка година в края на септември/началото на октомври в гр. Варна.

 

II. ХАРАКТЕР НА ФЕСТИВАЛА

Чл.2.Фестивалът има състезателен характер за пълнометражни (над 70 минути) и късо- и среднометражни (не по дълги от 70 минути) български игрални филми, включително и международни копродукции, в които има българско творческо участие на позиция, за която се връчва някоя от официалните награди на журито.

Фестивалът предлага и съпътстващи програми от актуалното игрално кино.

 

III.ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.3./1/. Организатор на Фестивала “Златна роза” e Изпълнителна агенция Национален филмов център.

Директор на фестивала е директорът на изпълнителната агенция.

/2/. За провеждането на Фестивала НФЦ може да сключва партньорства за по-успешната му реализация.

 

IV. НАГРАДИ

Чл.4. На Фестивала се присъждат официални награди на журито, на творчески съюзи и други организации.

Чл.5./1/ Журито присъжда следните официални награди за пълнометражен филм:

– Голямата награда “Златна роза” за най-добър пълнометражен филм в лицето на продуцента и на творческия екип;

– Специална награда на журито;

– Награда на град Варна;

– Награда за режисура;

– Награда за сценарий;

– Награда за операторска работа;

– Награда за най-добра женска роля;

– Награда за най-добра мъжка роля;

– Награда за дебютен пълнометражен филм;

– До два диплома за конкретни постижения;

И за късо- и среднометражен игрален филм:

– Голямата награда “Златна роза” за най-добър късо-/среднометражен филм в лицето на режисьора и на творческия екип, посочен от журито в мотивировката за наградата;

– До два диплома за конкретни постижения

/2/ В случай, че късо- и среднометражните филми в конкурса са повече от 15, директорът има право да назначи отделно жури само за тази категория филми.

Чл.6. Творчески съюзи, фондации и други организации могат да учредяват собствени награди, осигурявани от тях. Предложенията за награди и отличия се депозират в НФЦ не по-късно от два месеца преди началната дата на Фестивала и се утвърждават от агенцията най-късно 1 месец преди началото на Фестивала.

 

V. ЖУРИ

Чл.7./1/ Състезателната програма на Фестивала се оценява от жури, включващо утвърдени филмови професионалисти и изявени творци на съвременното изкуство.

/2/ журито включва петима члена (включително председателя);

/3/ в случай на създаване на второ жури за късо- и среднометражни игрални филми то включва трима члена (включително председателя);

Чл.8. Всеки член от състава на журито, включително и председателят, има право на един глас.

Чл.9. Журито приема решенията си за определяне на наградите, регламентирани в чл. 5./1/ с протокол, който се подписва от всички негови членове. Решението се приема с мнозинство.

Чл.10. Всеки член на журито има право на възнаграждение, въз основа на договор. Разходите за участието на членовете на журито във фестивала се поемат от фестивала.

Чл.11. (1) Журито има право да присъди повече от една награда за един филм.

 (2) Журито няма право да разделя повече от една от официалните награди.

Чл.12. Наградените филми и кинематографисти получават грамота, подписана от председателя на журито.

 

VI. СЪСТЕЗАТЕЛНА И ДРУГИ ПРОГРАМИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.l3. Фестивалът предлага:

– конкурс;

– програма “Открити хоризонти” ;

– тематични поредици, ретроспективи, фокуси;

– професионални дискусии и събития.

 

VII. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИТЕ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.14. В състезателните програми на Фестивала участват без предварителна селекция български игрални филми и копродукции, които преди производството си са преминали културен тест в България. Всички други подлежат на предварителна селекция. Останалите извън конкурса български филми имат право да бъдат показани в програма “Открити хоризонти”.

Чл. 15. Фокуси и специални програми се определят ежегодно по избор на организатора.

Чл.16./1/ Заявките за участие във Фестивала се подават от техните продуценти онлайн на адрес [email protected].

Чл.17. Всеки продуцент може да участва в състезателните програми на Фестивала с неограничен брой филми, отговарящи на условията на чл.14.

Чл.18. В състезателните програми на Фестивала не могат да участват филми, в които имат творческо участие, под каквато и да е форма членовете на журито. Тези филми се представят в извънконкурсната програма на Фестивала.

 

VIII. КОПИЯ НА ФИЛМИТЕ

Чл.19. Копието на всеки филм, участващ в програмата на Фестивала, и проверката за качеството му се осигурява от неговия продуцент. Ако Фестивалът получи некачествено копие, филмът автоматично се дискредитира.

Чл.20. Копия от филмите за фестивалните прожекции се осигуряват от техните продуценти не по-късно от 20 дни преди началото на Фестивала.

Чл.21. Транспортните разходи за копията по маршрута София-Варна-София се поемат от Фестивала.

Чл.22. Не се приемат във Фестивала филми без английски субтитри.

Чл.23. Най-късно 2 месеца преди началото на Фестивала продуцентите се задължават да предоставят каталожната информация /описана във формуляра/заявката/ на български и на английски език, снимки от филма и на режисьора, трейлър /ако има такъв/. Ако тези материали не бъдат предадени в срок, филмът отпада от официалния каталог на Фестивала.

 

IX. ФИНАНСИРАНЕ

Чл.24. Фестивалът се финансира от ИА НФЦ, като може да се ползва подкрепа от партньори и съорганизатори.

Чл.25. Фестивалът може да набира средства и от спонсори, отделни фирми, фондации, организации, които нямат право да поставят каквито и да било условия във връзка с програмата и работата на Фестивала.

Чл.26. Бюджетът на Фестивала се изготвя от ИА НФЦ и се утвърждава от Изпълнителния директор.

 

Х. ГОСТИ И УЧАСТНИЦИ НА ФЕСТИВАЛА

Чл.27. Участници във Фестивала за сметка на Фестивала могат да бъдат: до двама души от филм за включените в състезателните програми филми с право на до три нощувки за пълнометражните филми и до две нощувки за всички останали и средства за храна до 4 /съответно – 3/ дни за участниците и по присъствен списък за гости и екип.

Чл.28. Официални гости, общественици, специалисти, кинокритици, дейци на изкуството от други области, гости от други страни – фестивални директори, филмови творци, експерти, журналисти, продуценти и др. има право да кани само ИА НФЦ.

Чл.29. Журналисти от различни медии се акредитират за Фестивала, като тяхното участие е за сметка на институциите или редакциите, които ги командироват. Техните акредитации се издават от Организатора.

 

29.06.2021 г.

ONLINE EXCHANGE
Български