Копродукции

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в Глава пета от ЗФИ (чл.31) и чл. 16 и 17 от Устройствения правилник на ИА „Национален филмов център”.

Държавно подпомагане в областта на филмопроизводството се предоставя на филмови проекти, избрани на конкурсен принцип от експертна Национална художествена комисия и за:

• създаване на филми при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудиовизията - Франция, Канада, Израел, Италия, Русия, Турция. (Размерът на средствата за държавно подпомагане на филми, когато има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент, не може да надхвърля 20 % от средствата за филмопроизводство.)
• подготовка на проекти, включително създаване на филмови сценарии, за български филми и за филми при условията на международна копродукция с българско участие. (Финансовото подпомагане не може да надхвърля 5 % от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.)
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български