Копродукция – Филми

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в Глава пета от ЗФИ (чл.31) и Част трета от ППЗФИ.

Държавно подпомагане в областта на филмопроизводството се предоставя като: Схема за държавна помощ за производство на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014 на филмови проекти, избрани на конкурсен принцип от експертна Национална художествена комисия, за:

- проекти за производство на филми, за които има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент от държава - страна по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, или от държава, с която Република България има сключена спогодба в областта на филмовата индустрия, като българският продуцент кандидатства пред агенцията и проектът се разглежда при условията и по реда на ЗФИ и на правилника за неговото прилагане. За държавно подпомагане могат да кандидатстват български продуценти, ако са налице следните условия:

1. средствата за финансирането на проекта, осигурени от чуждестранния копродуцент, са от международен, национален или регионален фонд или институция и/или телевизионен оператор с национален обхват на територията на страната на чуждестранния копродуцент;

2. делът на българския продуцент в бюджета на проекта е не по-малко от 20 на сто за двустранна копродукция и не по-малко от 10 на сто за многостранна копродукция
ONLINE EXCHANGE
Български