Представяне на проект пред Финансова комисия

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) и Правилникът за приложението на закона за филмовата индустрия (ППЗФИ), уреждат отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в Част трета от ППЗФИ.

За държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 от ЗФИ може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

Проектът, с който се кандидатства, следва да отговаря на изискванията за допустими разходи по чл. 54, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно по Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.

ONLINE EXCHANGE
Български