Филмовопроизводство / представяне на завършен филм пред Национална техническа комисия

РАЗПЛАЩАНИЯ НА РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРИ - РМС № 593/20.07.2016 Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнение на Решение на Министерски съвет № 593 от 20 юли 2016 г. за условията и реда за разплащания на разпоредители с бюджет по договори, Ви информираме за следното:

- Преди извършване на плащания по договори на стойност, равна на или надвишаваща 30 000 лв., всички разпоредители с бюджет без тези по бюджета на Народното събрание и на съдебната власт задължително уведомяват Националната агенция за приходите и Агенция „Митници” за идентификационни данни за лицето /бенефициент/ – насрещна страна по договора, по който ще бъде извършено плащането, данни за договора, размер на предстоящата за изплащане сума, данни за банковата сметка, по която ще бъде извършено плащането и за нейния титуляр.

- Уведомяване се извършва и в случаите, когато предстоящата за изплащане сума по договорите е на стойност под 30 000 лв., но не по-малка от 100 лв., когато представлява част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 30 000 лв.

- Информацията се регистрира в информационната система на Министерство на финансите не по-късно от 10 дни преди датата на плащането.

- Плащания в Системата за електронни бюджетни плащания /СЕБРА/ се нареждат единствено след като са получени потвърждения от компетентните органи /НАП и АМ/ за липса от страна на лицето /бенефициент/ на просрочени публични задължения.

Моля имайте предвид, че всичко това удължава процедурата за преглед, одобряване на представени отчети, уведомяване и получаване на потвърждение от НАП и АМ и съответно превод на дължим транш по сключени договори между ИА НФЦ и бенифициенти за предоставяне на държавна помощ. Всяко забавяне на представяне на отчет, както и при получаване от страна на НАП и АМ на уведомление за наличие от страна на лицето /бенефициент/ на просрочени публични задължения, ще се отрази на срока и размера на превода по договор - виж тук

ИА „Национален филмов център”

ONLINE EXCHANGE
Български