Български филми

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в Глава пета от ЗФИ и Част трета от ППЗФИ: виж тук

Държавно подпомагане в областта на филмопроизводството се предоставя като: Схема за държавна помощ за производство на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014; Схема за държавна помощ за разпространение на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014; Схема за минимална помощ за фестивали и показ на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), на филмови проекти, избрани на конкурсен принцип от експертна Национална художествена комисия, за:

1. производство на български филми, включително дебютни филми;
2. производство на филми при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията;
3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват;
4. дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарий и създаването на филм по т. 1 - 3

Интензитетът на държавното подпомагане на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от допустимите разходи, а за трудни филми - 80 на сто от допустимите разходи, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.

Държавно подпомагане на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци, се извършва по предложение на министъра на културата, като българските продуценти кандидатстват пред агенцията на извънредна конкурсна сесия и проектите се разглеждат при условията и по реда на ЗФИ и ППЗФИ.
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български