Проведена процедура за определяне състава на национална художествена комисия за разпространение на филми.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български