Визуална идентичност

Различните варианти на анимираното лого (актуализирано към 12.2022 г.) можете да свалите от тук: НФЦ - Анимирана визуална идентичност

Напомняме какви са задълженията на бенефициерите на държавна помощ според рамковите договори с НФЦ: "Чл.13. Надписи на Филма и реклама.

/1/. Началните и финалните надписи на Филма се утвърждават от Агенцията. Като в тях и в рекламните материали бъде ясно упоменато с подкрепата на ИА "Национален филмов център" Продуцентьт се задължава в началните надписи на Филма да постави анимирано лого на ИА „Национален филмов център" (налично на сайта на Агенцията), а в крайните надписи да изпише "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР" с неговото лого, непосредствено преди името си като продуцент.

/2/. Продуцентьт се задължава да изписва името и логото на Агенцията на всички рекламни материали, издавани във връзка с производството, разпространението и показа на филма, непосредствено до името на Продуцента и с еднакви по големина букви на тези, с които е изписано името на Продуцента.

/3/. Продуцентът се задължава да съгласува началните и финални надписи на Филма преди изработването им на електронен носител или заснемането им на филмова лента.

/4/. Продуцентът се задължава да осигури участието и сътрудничеството в промоцията и рекламата на Филма на авторите и на изпълнителите на главни роли в двата национални фестивала организирани от Агенцията – Златна роза и Златен ритон.

/5/. В случай, че Продуцентът не изпълни задължението си по ал.1 и 3 Агенцията има право да не изплати на Продуцента последния транш по чл.6, ал.3, т.3." - последен транш по договор!!!!
Видеото можете да свалите от тук.
ONLINE EXCHANGE
Български