Дейност

Изпълнителна агенция НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР /ИА НФЦ/ е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на културата и осъществява държавната културна политика в областта на киното. Създадена е с ПМС № 97 от 13.05.2004г. (ДВ бр. 42 от 21.05.2004г.) като правоприемник на Национален филмов център като изпълнителен орган за прилагане на Закона за филмовата индустрия.

Основните функции на Агенцията са посочени в Устройствения правилник на ИА НФЦ: подпомагане и координация на филмопроизводството, кинопродуцентството, филморазпространителската дейност и кинопоказа; финансиране създаването, разпространението и представянето на български филми в страната и в чужбина, стимулиране развитието на филмовата култура.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР осъществява държавната подкрепа на българското кино. Държавно финансиране се предоставя за създаване на сценарии за игрални и документални филми и развитие на филмови проекти, за производството и разпространението на пълнометражни и късометражни игрални, документални и анимационни филми.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР представлява Република България в Управителния съвет на Фонда "Евроимаж" (EURIMAGES). България членува от началото на 1993 г. в Паневропейския Фонд за подкрепа на копродукции и разпространение на европейски филми "Евроимаж" (EURIMAGES), създаден към Съвета на Европа (СЕ).

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР е координатор за Република България в Европейската Аудиовизуална Обсерватория (European Audiovisual Observatory) към Съвета на Европа (СЕ) и от 2005 г. представлява България в Европейската Филмова Промоция (European Film Promotion) - организация, осъществяваща промоцията на европейски филми на най-престижните световни фестивали.

Към НАЦИОНАЛНИЯ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР функционира офис МЕДИА по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА на Европейския съюз, която има за цел да подпомогне проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА е приета от Европейския парламент в края на 2013 г. и заменя досега съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура. Бюрото на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА в България има два офиса – МЕДИА и Култура.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР работи в сътрудничество с Българската национална телевизия, Българската национална филмотека, Съюза на българските филмови дейци и други организации в областта на аудиовизията при създаването, разпространението и опазването на български филми, както и за защита на авторските и сродните права на българските и чужди филмови творци.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР поддържа Единния публичен регистър по ЗФИ в който се регистрират търговски дружества съобразно условията и реда на чл.19 от ЗФИ. На интернет страницата на ИА НФЦ се публикуват годишните отчети за работата на агенцията, заповедите на изпълнителния директор на агенцията, свързани с провежданите конкурсни процедури по реда на ЗФИ и други документи, по утвърдения списък (по-долу).

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР предоставя достъп до обществена информация по правилата и реда на Закона за достъп до обществена информация, като заявленията/исканията за достъп се депозират в общата регистратура на ИА НФЦ, находяща се в град София, бул. „Дондуков” №2а, 7 етаж, стая 718 или на електронен адрес [email protected] и се обработват съобразно Правилата за деловодната дейност, работа с документите и дейността на учрежденския архив.

НАЦИОНАЛНИЯТ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР е организатор на:

Фестивал на българския игрален филм "Златна Роза", който се провежда в гр. Варна.
Фестивал на българското документално и анимационно кино "Златен Ритон", който се провежда в гр. Пловдив.
Международен фестивал на Европейските копродукции, който се провежда в гр. София.

Банкова сметка на Изпълнителна агенция НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР:

УниКредит Булбанк, клон "Батенберг"
IBAN код - BG05 UNCR9660 3110049413
БАЕ код- UNCR9660
SWIFT BIC код - UNCRBGSF
ONLINE EXCHANGE
Български