Представяне на проект Финансова комисия

ОБЩИ УСЛОВИЯ, СЪГЛАСНО ЗФИ

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в Глава пета от ЗФИ и чл. 16 и 17 от Устройствения правилник на ИА „Национален филмовцентър”.

За подпомагане за филмопроизводство може да кандидатства само продуцент, който е вписан в Единния публичен регистър по ЗФИ и няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

Финансовата комисия извършва екпертна оценка и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното финансово подпомагане. При извършване на експертната оценка комисията чрез секретаря може да изисква и да събира допълнителни доказателства, необходими за експертната оценка, както от вносителя на проекта, така и от лицата, издали документ, представен от вносителя на проекта.

Държавното подпомагане за филмопроизводство се осъществява чрез отпускане на целеви финансови средства след провеждане на конкурс – за 2018 година обявен със Заповед 142/29.11.2017 г.

УСЛОВИЯ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД 142/29.11.2017 г.

След обявяване на резултатите от конкурсната процедура през 2018 година:

1. Продуцентите на спечелилите конкурса проекти ги внасят за разглеждане и извършване на експертна оценка от финансовата комисия и определяне на размера на отпусканите безвъзмездни средства в срок, последващ датата на издаване на заповедта по чл.30, ал.4 от ЗФИ, не по-късно от:

1.1. 12 месеца за проект за реализация на пълнометражен игрален и анимационен филм по чл.28, ал.1, т.1, 2 и 5 от Закона за филмовата индустрия. Сроковете могат да се удължават ЕДНОКРАТНО от 1 до 6 месеца в случай, че продуцентът има сключен договор за копродукция с чуждестранен продуцент или са възникнали форсмажорни обстоятелства.

1.2. 9 месеца за проект за реализация на пълнометражен документален филм по чл.28, ал.1, т.1, 2 и 5 от Закона за филмовата индустрия. Сроковете могат да се удължават ЕДНОКРАТНО от 1 до 6 месеца в случай, че продуцентът има сключен договор за копродукция с чуждестранен продуцент или са възникнали форсмажорни обстоятелства.

1.3. 6 месеца за проект за реализация на късометражен филм по чл.28, ал.1, т.1 и 5 от Закона за филмовата индустрия. Сроковете могат да се удължават ЕДНОКРАТНО от 1 до 3 месеца в случай, че продуцентът има сключен договор за копродукция с чуждестранен продуцент или са възникнали форсмажорни обстоятелства.

1.4. 3 месеца за подготовка на проекти, включително създаване на филмови сценарии, за български филми и за филми при условията на международна копродукция с българско участие чл.28, ал.1, т. 4 от Закона за филмовата индустрия и за реализация на проект по чл.31 от Закона за филмовата индустрия.

2. Продуцентите на проекти по т. І представят в агенцията на всеки три месеца информация за финансовата готовност на проекта.

3. В случай, че проект, класиран от Националната художествена комисия, не бъде представен за експертна оценка от финансовата комисия в срока по точки от т. 1.1 до т.1.4 или не са изпълнени условията по т.2, проектът не се разглежда и губи правата си по спечеления конкурс.

4. Продуцентите на филми, които имат задължения към ИА НФЦ към момента на подаването на документи за кандидатстване в съответната сесия или на филми завършени през последните две години, които не са представили ликвидационен отчет или отчет за разпространение към 31.12.2017г., не се допускат до участие в конкурсните сесии през 2018 година! Под задължения към ИА НФЦ се разбират включително закъснение в производствените срокове за създаване на филм според сключени договори, отчитането на получените траншове, непредаването в срок на филм, както и финансови задължения определени с влязло в сила съдебно решение или изпълнителен лист в полза на ИА НФЦ към датата на подаване на заявление за участие в конкурсната сесия.

ONLINE EXCHANGE
Български