Финансова комисия – Първи състав

ИЗБОР

Финансовата комисия се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя се състои от 7 членове с доказан опит в организацията и финансирането на филмопроизводството, от които:

1. четирима представители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия;
2. представител на Българската национална телевизия;
3. представител на Министерството на културата;
4. представител на агенцията.

Два месеца преди изтичане на мандата на финансовата комисия министърът на културата оповестява списък на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, както и техните квоти.

ЗАДАЧИ

Финансовата комисия:
- извършва експертна оценка на проектите, които кандидатстват за държавна субсидия съгласно следните критерии
1. търговския им потенциал и възможността за международно признание;
2. икономическата обоснованост на предлагания бюджет;
3. пълнотата на стратегическия план, представен от продуцента относно управлението и промоцията на проекта;
- предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки отделен проект за филмопроизводство, за разпространение, за промоция и за кинопоказ.
ONLINE EXCHANGE
Български