Финансова комисия – Втори състав
ИЗБОР

ФИНАНСОВА КОМИСИЯ
Финансовата комисия се назначава за срок една година със заповед на изпълнителния директор. Комисията е организирана в два състава. Вторият състав на комисията по ал. 1 извършва финансовата оценка на проектите по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗФИ и се състои от петима членове. Вторият състав на комисията включва:

1. двама експерти от Агенцията - един юрист и един финансист или икономист;
2. двама продуценти от експертите, вписани в раздел "Продуценти", като единият от тях е по чл. 40е, ал. 5, т. 2, буква "а" или "б", а другият по буква "в" или "г";
3. един счетоводител с най-малко три години професионален опит в областта на филмовата индустрия.


ЗАДАЧИ:
ФИНАНСОВА КОМИСИЯ:
1. във втория състав извършва финансова оценка и одобрява размера на разходите на проекти, разгледани и оценени от комисията по чл. 8, ал. 1, т. 2, които подлежат на възстановяване по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2;
2. и в двата състава в съответствие с компетентността им извършва проверка за съответствие с условията на схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 4, 5 и 6 и с Регламент (ЕС) № 651/2014 и проверка за съответствие с условията на схемата по чл. 26, ал. 1, т. 5 и с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013".
ONLINE EXCHANGE
Български