Национална художествена комисия по документално кино – сериали

ИЗБОР

Националните художествени комисии по игрално, документално и анимационно кино се назначават със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Всяка от комисиите се състои от 9 членове, 8 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, и един член, определен от агенцията. Едно и също лице не може да бъде предлагано в националните художествени комисии за два последователни мандата.

Два месеца преди изтичане на мандата на националните художествени комисии министърът на културата оповестява списък на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, както и техните квоти.

ЗАДАЧИ

Националните художествени комисии:

- разглеждат постъпилите проекти
- оценяват ги по следните критерии:
1. художествения им потенциал в контекста на европейското културно разнообразие;
2. търговския им потенциал и възможността за международно признание;
3. професионалния опит на продуцента и режисьора, признанието на техни предишни произведения от зрителите, на международни фестивали и номинации на професионални сдружения и организации (не се прилага при държавно подпомагане на дебютни български филми)
ONLINE EXCHANGE
Български