Национална комисия за категоризация на филми

ИЗБОР

Националната комисия за категоризация на филми се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя е организирана в 8 равнопоставени състава от по 7 членове. Всеки състав на комисията се състои от:

1. представител на Министерството на културата;
2. представител на Министерството на образованието и науката;
3. трима представители, определени от Националния съвет за кино;
4. представител, определен от агенцията
5. психолог.

Два месеца преди изтичане на мандата на националната комисия за категоризация на филми министърът на културата оповестява списък на професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия, както и техните квоти.

ЗАДАЧИ

Националната комисия за категоризация на филми:

- предлага на изпълнителния директор на агенцията категория за всеки филм, подлежащ на разпространение и/или показ на територията на Република България.
- определя категорията на филма, като отчита и определената категория на филма в страната производител, ако това не е Република България.
1. категория "А" - когато филмът е за деца и има възпитателен характер;
2. категория "B" - когато филмът утвърждава идеалите на хуманизма, популяризира националната и световната култура или по никакъв начин не противоречи на общоприетите морални норми в страната и няма ограничителни препоръки от комисията;
3. категория "С" - когато филмът съдържа отделни кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или отделни кадри с насилие в тях;
4. категория "D" - когато филмът съдържа значителен брой кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или значителен брой кадри с насилие в тях;
5. категория "Х" - когато филмът е натуралистично-еротичен.
ONLINE EXCHANGE
Български