За нас

Изпълнителна агенция НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР

е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на културата и осъществява държавната културна политика в областта на киното. Създадена е с ПМС № 97 от 13.05.2004г. (ДВ бр. 42 от 21.05.2004г.) като правоприемник на Национален филмов център като изпълнителен орган за прилагане на Закона за филмовата индустрия.

Основните функции на Агенцията са посочени в Устройствения правилник на ИА НФЦ: подпомагане и координация на филмопроизводството, кинопродуцентството, филморазпространителската дейност и кинопоказа; финансиране създаването, разпространението и представянето на български филми в страната и в чужбина, стимулиране развитието на филмовата култура.

ИА НФЦ осъществява държавната подкрепа на българското кино. Държавно финансиране се предоставя за създаване на сценарии за игрални и документални филми и развитие на филмови проекти, за производството и разпространението на пълнометражни и късометражни игрални, документални и анимационни филми.
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български