Киносалони

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) и Правилник за приложението на закона за филмовата индустрия (ППЗФИ), уреждат отношенията, свързани с показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в част трета ППЗФИ.

Държавно подпомагане се предоставя на съответния киносалон за показ на български филми и на филми, създадени при условията на копродукция с държави-страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия, както и за европейски филми.
1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ
Краен срок за приемане на документи 15.05.2020 28.08.2020


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа
ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български