Кандидатстване пред Национална художествена комисия по анимационно кино

1-ВА СЕСИЯ 2-РА СЕСИЯ СЕСИЯ КОПРОДУКЦИЯ С БНТ
Краен срок за приемане на документи 21.02.2020 21.08.2020 25.09.2020
Обработване на документи 06.02.2020 - Изменена на 30.03.2020 04.09.2020 09.10.2020
Дата на заседание 03.04.2020 - Изменена на 07.05.2020 02.10.2020 28.10.2020


Краен срок за приемане на документи е до 15.00 часа

ОБЩИ УСЛОВИЯ, СЪГЛАСНО ЗФИ

Законът за филмовата индустрия (ЗФИ) и Правилник за приложението на закона за филмовата индустрия (ППЗФИ), уреждат отношенията, свързани с производството в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия. Условията за кандидатстване на проекти за финансово подпомагане са описани подробно в част Трета на ППЗФИ.

За подпомагане за филмопроизводство може да кандидатства само продуцент, който е вписан в Единния публичен регистър по ЗФИ и няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.

Финансовото подпомагане на филмови проекти за производство на български филми, включително дебютни не може да бъде по-малко от 30 % от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година. Размерът на средствата за държавно подпомагане не трябва да надвишава 50 % от допустимите разходи, а за нискобюджетните филми - 80 % от допустимите разходи, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН
Български