Нормативни актове и заповеди / Статути

Нормативни актове

Закони, наредби, правилници. Регламенти, конвенции и съобщения.

1 Закон за филмовата индустрия rtf
2 Устройствен правилник на ИА НФЦ doc
3 Тарифа за таксите, събирани по ЗФИ doc
4 Наредба N1 за водене на Единния публичен регистър doc
5 Указания за предоставяне на държавно финансово подпомагане pdf
6 Правила за работата, организацията и дейността на експертно-консултативните органи към ИА НФЦ pdf
7 Правила за деловодната дейност, работа с документите и дейността на учрежденския архив в ИА НФЦ pdf
8 Европейска конвенция за кинематографична копродукция pdf
9 Решение на ЕК за одобряване на схемата за помощ на българската филмова индустрия / 2012 pdf
10 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на ЕП и СЕ - финансовите правила, приложими за общия бюджет на EC pdf
11 Съобщение на Комисията относно държавната помощ за филми и други аудиовизуални произведения / 2013 pdf
12 Закон за държавните помощи rtf
13 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи pdf
14 Решение на Министерски съвет от 20 юли 2016 г. - разплащания на разпоредители с бюджет по договори. pdf
СПОДЕЛИ: